logo_grey_hebrew_google_docs טיול בארץ.jpg

קישורים לשאלות על נושאי הלימוד בקורס מורי דרך ופתרונן, וקישורים לחידונים

ערכה ופתרה: אפרת נקש. אם מצאתם שגיאה – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.

שאלות נוספות תתקבלנה בברכה ע"י אלפי תלמידים בקורסים השונים. אנא שלחו אלי שאלות ואוסיפן.

השאלונים לפי הנושאים שלהלן כוללים את השאלות ממבחני הרישוי שנערכו עד לשנת 2017 ועד בכלל. לשאלונים אמריקאיים של מבחני רישוי יוני 2018, נובמבר 2018.

היסטוריה וארכאולוגיה

דתות

גאוגרפיה

במדינת ישראל

מיומנויות מקצועיות

לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך

http://www.EfratNakash.com/