logo_grey_hebrew_google_docs טיול בארץ.jpg

קישורים לשאלות על נושאי הלימוד בקורס מורי דרך ופתרונן, וקישורים לחידונים

ערכה ופתרה: אפרת נקש. אם מצאתם שגיאה – אשמח אם תכתבו אלי ואתקן.

שאלות נוספות תתקבלנה בברכה ע"י אלפי תלמידים בקורסים השונים. אנא שלחו אלי שאלות ואוסיפן.

השאלונים לפי הנושאים שלהלן כוללים את השאלות ממבחני הרישוי שנערכו עד לשנת 2017 ועד בכלל – במתכונת הישנה. לשאלונים אמריקאיים נוספים במתכונת הישנה: יוני 2018, נובמבר 2018, יוני 2019, נובמבר 2019, יוני 2020, ינואר 2021, ובמתכונת החדשה: דצמבר 2021, יוני 2022, דצמבר 2022, יוני 2023. את השאלונים החל משנת 2018 לא פתרתי.

לדוגמאות למבחני רישוי באתר משרד התיירות, ולמבחנים ישנים יותר.

היסטוריה וארכאולוגיה

דתות

גאוגרפיה

במדינת ישראל

מיומנויות מקצועיות

לסיכומים ודוחות מקורס מורי דרך

https://www.EfratNakash.com/